Artikel 1 - Inschrijving
1.1. Inschrijving is mogelijk vanaf de leeftijd van 5 jaar.
1.2. Het actuele aanbod van cursussen staat op de website van Chinees Onderwijscentrum Nederland (www.chineesvoorkinderen.n)
1.3. Inschrijving voor een cursus geschiedt door het volledig invullen van het inschrijfformulier.
1.4. Inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.
1.5. Het digitale inschrijfformulier staat op de website van Chinees Onderwijscentrum Nederland.
1.6. Na inschrijving ontvangt de inschrijver een bevestiging op het opgegeven e-mailadres.
1.7. Inschrijving voor personen onder de leeftijd van 18 jaar dient door de ouders of wettelijke voogd gedaan te worden.
1.8. Wanneer de cursist inschrijft voor een cursus die al volgeboekt is, is het mogelijk om de cursist op een wachtlijst te plaatsen. Als er een plaats vrijkomt of als er een extra groep gevormd wordt, dan neemt Chinese Onderwijscentrum Nederland contact met de cursist op.

Artikel 2 - Annulering door Chinees Onderwijscentrum Nederland
2.1. Op de aanvangsdatum van de cursus wordt door Chinees Onderwijscentrum Nederland bekeken of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus daadwerkelijk door te laten gaan.
2.2. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus behoudt het Chinees Onderwijscentrum Nederland het recht voor om de cursus te annuleren.
2.3. Bij annulering van de cursus door Chinees Onderwijscentrum Nederland wordt het al betaalde lesgeld volledig terugbetaald.

Artikel 3 - Annulering door de cursist
3.1. Als de cursist afziet van deelname dan kan tot 3 dagen voor de aanvang van de cursus geannuleerd worden.
3.2. Annulering dient schriftelijk met een e-mail gedaan te worden.
3.3. Bij annulering tot 3 dagen voor aanvang van de cursus krijgt de cursist het cursusgeld, minus €15 administratiekosten, terug.
3.4. Bij een annulering na de eerste schooldag, is de teruggave van het lesgeld niet meer mogelijk.

Artikel 4 - Beëindiging en afwezigheid
4.1. In geval dat de cursist door een verhuizing of een ernstige ziekte een cursus niet meer kan volgen, kan het Chinees Onderwijscentrum Nederland na het zien van de verklaring een gedeeltelijk lesgeld retourneren.
4.2. Bij voortijdige beëindiging van de cursus, is geen teruggave van het lesgeld mogelijk.
4.3. Bij afwezigheid van de cursist is geen teruggave van het lesgeld mogelijk.

Artikel 5 - Prijswijzigingen
5.1. Als binnen drie maanden na inschrijving door de cursist, maar nog vóór aanvang van de cursus Chinees Onderwijscentrum Nederland een prijswijziging doorvoert, dan heeft de prijswijziging voor de cursist geen invloed op het verschuldigde cursusgeld.
5.2. De cursist heeft recht op annulering van de cursus als ná drie maanden na inschrijving, maar nog vóór aanvang van de cursus het cursusgeld wordt verhoogd.
5.3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit wetgeving voortvloeien.

Artikel 6 - Betaling
6.1. Voor alle reguliere cursussen geldt dat het volledige lesgeld voor aanvang van de cursus dient te worden voldaan. Als de cursist betaalt met een overschrijving via de bank, dienen bij de omschrijving locatie van de school, volledige Chinese naam in Pinyin en geboortedatum van de cursist vermeld te worden.
6.2. Een leerling die later instroomt betaalt slechts de resterende periode.
6.3. Bij het contant betalen wordt er 5 euro per persoon administratiekosten in rekening gebracht.
6.4. Betalen middels pinnen is bij Chinees Onderwijscentrum Nederland niet mogelijk, maar internetbankieren of overmaken met een app kan wel.
6.5. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.
6.6. Het is niet mogelijk om speciale betalingsregelingen af te spreken.
6.7. Chinees Onderwijscentrum Nederland is niet btw-plichtig voor het geven van cursussen. De cursist betaalt daarom geen btw voor de cursus.

Artikel 7 - Niet-tijdige betaling
7.1. Als de cursist niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, zal Chinees Onderwijscentrum Nederland een betalingsherinnering met 10 euro administratiekosten per aanmaning sturen. De cursist krijgt de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
7.2. Als de cursist een maand vanaf de eerste schooldag niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, zijn toegang tot de cursus zal geweigerd worden.

Artikel 8 - Niet-reguliere cursussen
8.1. Voor niet-reguliere cursussen, kan de cursist wachten met betaling tot ontvangst van de factuur.
8.2. Het cursusgeld voor de gehele cursus (voor de afgesproken periode) dient vooraf betaald te worden.
8.3. Bij sommige individuele cursussen is het mogelijk om na de start van de cursus het rooster nog aan te passen. Indien dit wordt aangeboden, dient een annulering of wijziging altijd ten minste 48 uur van tevoren worden doorgegeven, anders vervalt de betreffende les.

Artikel 9 - Vertrouwelijkheid
9.1. Door de cursist verstrekte informatie wordt door Chinees Onderwijscentrum Nederland vertrouwelijk behandeld volgens de laatst gepubliceerde privacy policy.

Artikel 10 - Overige voorwaarden
10.1. Chinees Onderwijscentrum Nederland behoudt zich het recht voor om een docent van een (gestarte) cursus te vervangen door een andere docent.
10.2. Chinees Onderwijscentrum Nederland behoudt zich het recht voor om het studieprogramma en de leermaterialen aan te passen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1. Chinees Onderwijscentrum Nederland is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.
11.2. Voor alles wat de cursist op school vernielt of beschadigt, zal de voogd vergoeden.

Artikel 12 - Akkoordverklaring
12.1. Door inschrijving en betaling van het lesgeld verklaar de cursist akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Chinees Onderwijscentrum Nederland.

Laatste wijziging: 06 september 2020