Artikel 1 - Inschrijving
1. Inschrijving is mogelijk vanaf de leeftijd van 5 jaar.
2. Het actuele aanbod van cursussen staat op de website van Chinees Onderwijscentrum Nederland (www.chineesvoorkinderen.n)
3. Inschrijving voor een cursus geschiedt door het volledig invullen van het inschrijfformulier.
4. Inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.
5. Het digitale inschrijfformulier staat op de website van Chinees Onderwijscentrum Nederland.
6. Na inschrijving ontvangt de inschrijver een bevestiging op het opgegeven e-mail adres.
7. Inschrijving voor personen onder de leeftijd van 18 jaar dient door de ouders of wettelijke voogd gedaan te worden.
8. Wanneer de cursist inschrijft voor een cursus die al volgeboekt is, is het mogelijk om de cursist op een wachtlijst te plaatsen. Als er een plaats vrij komt of als er een extra groep gevormd wordt, dan neemt Chinese Onderwijscentrum Nederland contact met de cursist op.

Artikel 2 - Annulering door Chinees Onderwijscentrum Nederland
1. Op de aanvangsdatum van de cursus wordt door Chinees Onderwijscentrum Nederland bekeken of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus daadwerkelijk door te laten gaan.
2. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus behoudt het Chinees Onderwijscentrum Nederland het recht voor om de cursus te annuleren.
3. Bij annulering van de cursus door Chinees Onderwijscentrum Nederland wordt het al betaalde cursusgeld volledig terugbetaald.

Artikel 3 - Annulering door de cursist
1. Als de cursist afziet van deelname dan kan tot 3 dagen voor de aanvang van de cursus geannuleerd worden.
2. Annulering dient schriftelijk met een e-mail gedaan te worden.
3. Bij annulering tot 3 dagen voor aanvang van de cursus krijgt de cursist het cursusgeld, minus €15 administratiekosten, terug.
4. Bij annulering later dan 3 dagen voor aanvang van de cursus is volledige of gedeeltelijke teruggave van het cursusgeld niet meer mogelijk.

Artikel 4 - Beëindiging en afwezigheid
1. Chinees Onderwijscentrum Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor persoonlijke omstandigheden, zoals verhuizing etc., van de cursist die aanwezigheid beletten.
2. In geval dat de cursist door onvoorziene omstandigheden een cursus niet meer kan volgen, kan het Chinees Onderwijscentrum Nederland een plaats in de groep in het volgende semester voor de cursist reserveren.
3. Bij voortijdige beëindiging van de cursus, is volledige of gedeeltelijke teruggave van het cursusgeld niet meer mogelijk.
4. Bij afwezigheid van de cursist is geen teruggave van het cursusgeld mogelijk.

Artikel 5 - Prijswijzigingen
1. Als binnen drie maanden na inschrijving door de cursist, maar nog vóór aanvang van de cursus Chinees Onderwijscentrum Nederland een prijswijziging doorvoert, dan heeft de prijswijziging voor de cursist geen invloed op het verschuldigde cursusgeld.
2. De cursist heeft recht op annulering van de cursus als ná drie maanden na inschrijving, maar nog vóór aanvang van de cursus het cursusgeld wordt verhoogd.
3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit wetgeving voortvloeien.

Artikel 6 - Betaling
1. Voor alle reguliere cursussen geldt dat het volledige cursusgeld voor aanvang van de cursus dient te worden voldaan.
2. Als de cursist betaalt met een overschrijving via de bank, dient bij de omschrijving locatie, en volledige naam van de cursist vermeld te worden.
3. Het cursusgeld kan ook contant betaald worden op de eerste open dag voorafgaand aan de cursus.
4. Betalen middels pinnen is bij Chinees Onderwijscentrum Nederland niet mogelijk.
5. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.
6. Het is niet mogelijk om speciale betalingsregelingen af te spreken.
7. Chinees Onderwijscentrum Nederland is niet btw-plichtig voor het geven van cursussen. De cursist betaalt daarom geen btw voor de cursus.

Artikel 7 - Niet-tijdige betaling
1. De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Chinees Onderwijscentrum Nederland zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. De cursist die niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal toegang tot de cursus geweigerd worden totdat het cursusgeld volledig is voldaan.

Artikel 8 - Niet-reguliere cursussen
1. Voor niet-reguliere cursussen, kan de cursist wachten met betaling tot ontvangst van de factuur.
2. Het cursusgeld voor de gehele cursus (voor de afgesproken periode) dient vooraf betaald te worden.
3. Bij sommige individuele cursussen is het mogelijk om na de start van de cursus het rooster nog aan te passen. Indien dit wordt aangeboden, dient een annulering of wijziging altijd ten minste 48 uur van te voren worden doorgegeven, anders vervalt de betreffende les.

Artikel 9 - Vertrouwelijkheid
1. Door de cursist verstrekte informatie wordt door Chinees Onderwijscentrum Nederland vertrouwelijk behandeld volgens de laatst gepubliceerde privacy policy.

Artikel 10 - Overige voorwaarden
1. Chinees Onderwijscentrum Nederland behoudt zich het recht voor om een docent van een (gestarte) cursus te vervangen door een andere docent.
2. Chinees Onderwijscentrum Nederland behoudt zich het recht voor om het studieprogramma en de leermaterialen aan te passen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
1. Chinees Onderwijscentrum Nederland is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Artikel 12 - Akkoordverklaring
1. Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaar de cursist akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Chinees Onderwijscentrum Nederland.

Laatste wijziging: 4 september 2019